فقط با دعوت یک نفر میتوان             شارژ1000 گرفت